Kontakto - yrityshaku ja yritystietorajapinta


Käyttöehdot

Tällä sivulla kerrotaan Kontakto-verkkopalveluiden käyttöehdot.

Yleistä

Näitä verkkopalveluiden Käyttöehtoja sovelletaan Kontakto Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) Kontakto-verkkopalveluihin. Kontakto-verkkopalvelut tarkoittavat näissä Käyttöehdoissa kaikkia Kontakto Oy:n kontakto.fi -domainin alla olevia palveluita. Näitä ovat mm. tämä verkkopalvelu, rajapinta (api.kontakto.fi). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Kontakto-verkkopalveluihin, jollei jonkin Palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Kontakto-verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään Palvelua, edellyttipä Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

Käyttämällä Kontakto-verkkopalvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja vakuuttaa toimivansa näiden Käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tällöin Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille syntyy näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus.

Käyttäjä on sekä näitä verkkosivuja käyttävä henkilö että Kontakto-rajapintapalvelun tilaava Yritys. Rajapintapalvelun tilaaminen on mahdollista vain y-tunnuksen omaaville yhteisöille.

Tilaaminen

Käyttämällä Kontakto-verkkopalvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja vakuuttaa toimivansa näiden Käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tällöin Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille syntyy näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus.

Kontakto-rajapintapalvelun tilaava yritys hyväksyy nämä käyttöehdot tilatessaan Kontakto-rajapintapalvelun. Tilaaminen on mahdollista kulloinkin voimassaolevilla maksutavoilla.

Palvelun sisältö

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että sen Palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia ja luotettavia. Palveluntarjoaja kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. Palveluntarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan Palvelun tiedotuskanavissa hyvissä ajoin ennen Palvelun sulkemista.

Palvelussa on sekä maksuttomia että maksullisia osia. Maksullisten Palveluiden osalta maksullisuudesta ilmoitetaan aina ennen käyttöoikeuden myöntämistä Maksulliseen Palveluun. Kaikki hinnoittelut ovat voimassa toistaiseksi ja oikeus hinnoittelun muuttamiseen pidätetään.

Palvelussa käytetään julkisten datalähteiden tietoja. Palvelusta saatavia tietoja ei saa käyttää millään tavalla lainvastaisesti.

Palvelun käytettävyys

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaa vastaa Palvelun tietojen tai palvelun teknisen toiminnan aiheuttamista tietojen muuttumisista tai katoamisista eikä kolmansien osapuolien aiheuttamista tietoliikenne (tai vastaavista) ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.
Mahdollisessa vikatilanteessa Palveluntarjoajan ei vastaa välillisistä vahingoista ja korvauksena palvelun katkoksista Palveluntarjoaja hyvittää maksimissaan kahden (2) kuukauden tilaukseen liittyvien maksujen palautuksen.

Immateriaalioikeudet

Palvelun tietosisältö on pääasiassa julkista dataa. Palvelun antamia tietoja ei saa välittää sellaisenaan eteenpäin vaan rajapinnan tarkoituksena on mahdollistaa siitä johdettujen palvelujen tuottaminen.
Rajapinnasta saatavilla tietoja ei saa käyttää massamarkkinointipalveluiden tuottamiseen.
Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelusta saatavia tietoja automaattisten järjestelmien kautta vain, jos Käyttäjällä on voimassaoleva Tilaus Kontakto-verkkopalveluista.


Käyttäjän Palveluun toimittama aineisto

Käyttäjä toimittaa Palvelulle tilaushetkellä:

  • Yrityksen nimen
  • Yrityksen yhteyshenkilön nimen
  • Yrityksen yhteyshenkilön puhelinnumeron
  • Yrityksen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen
  • Rajapinnan käyttötarkoituskuvauksen
Palvelu tallentaa Käyttäjän antamat tiedot Palveluntarjoajan tietokantaan. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Palvelussa käytettävät tunnistetiedot

Palveluntarjoaja toimittaa käyttäjälle rajapinnan tunnistetiedot (api-avain) tilaushetkellä.
Tunnistetietoja saa ja voi käyttää vain tilauksen ollessa voimassa.
Käyttäjälle (Yritykselle) toimitettava tunnistetieto on Yrityskohtainen. Rajapinta-avaimella saa hakea yritysten tietoja vain sen yrityksen, kenen nimiin Tilaus on tehty, käyttöön.
Käyttäjä huolehtii itse rajapinta-avaimensa säilytyksestä turvallisesti. Mikäli rajapinta-avain hukkuu tai päätyy ulkopuolisten tietoon tai haltuun, on Käyttäjän ilmoitettava asiasta välittömästi Palveluntarjoajalle.

Tallennettavat tiedot

Palveluntarjoaja tallentaa Palveluaan varten tiedot Yrityskohtaisen rajapinta-avaimen käytöstä ja siihen liittyvät tekniset tiedot.

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole koskaan täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palveluntarjoaja säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisena. Palveluntarjoaja järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelu- tai tietoliikennemaksuista. Käyttäjällä on velvollisuus Palveluntarjoajan pyynnöstä palauttaa sellaiset varat, jotka Käyttäjä on saanut tilillensä virheestä johtuen tai muutoin oikeudettomasti.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Palveluntarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluntarjoajan ylläpitämiin Palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä Käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle (käyttöehtojen yhteydessä). Muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen, näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä (cookies) paremman käyttökokemuksen takaamiseksi. Käyttämällä Palvelua, Käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen Käyttäjän laitteelle. Palveluntarjoajalla on oikeus seurata Käyttäjän internetkäyttäytymistä Palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen Käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Palveluntarjoaja voi hyödyntää Käyttäjän antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa.

Viranomaisyhteistyö

Palveluntarjoaja voi avustaa tarvittaessa poliisia ja muita viranomaisia mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä luovuttamalla näille tarvittaessa Käyttäjän tiedot siltä osin kuin ne ovat Palveluntarjoajan tiedossa.

Copyright © 2020 Kontakto Oy (2831767-5)